THU GIÁ, HỌC GIÁ

Ảnh: Sưu tầm


Ở đời ai biết chữ ngờ
Ông Tể trót đã khù khờ hôm qua
Làm cho xã hội kêu la
Hôm nay ông Nẹ thò ra mặt đần
“Phí”thành “giá”, đang tần ngần
Ông còn “học giá”*, là lần thứ hai
Bàn dân thiên hạ thở dài
Cả đời thấy được hai ngài ngu lâu

Ngỡ người mà lại là trâu
30/5/2918
Tú Sụn
* Giá dịch vụ đào tạo~ Học giá