DỊCH BỆNH ĐẢO ĐIÊN

Ảnh: Sưu tầm

Phố vắng đường quang dịch lắm tai
Đảo điên tất cả thật bi ai
Kinh doanh chủ hộ ngừng lâu quá
Sản xuất công nhân nghỉ kéo dài
Túi cạn đâu còn chi để sống
Rau khan chẳng có đặng mà nhai
Kẻ giàu lắm của ngồi vui hưởng
Người khó thê lương cảnh lắt lay
11/8/2021
Tú Sụn