ĐỜI VÀO THU*


Xuân hạ qua rồi lại đến thu
Bốn mươi năm áo lính cần cù
Văn chương xếp bút cùng năm tháng
Sự nghiệp tung hoành đến tiết thu
Sức mọn vơi dần vì phấn đấu
Tài hèn tích được bởi công phu
Từ đây gác kiếm, làm dân dã
Thơ phú muộn màng theo gió ru
08/12/2015
Tú Sụn
* Viết kỷ niệm ngày được rời quân ngũ