CŨNG BỞI TẠI VÌ

Ảnh: Sưu tầm


CŨNG BỞI TẠI VÌ
Đồng lương chưa đủ để ăn chơi
Nông nghiệp công nhân thiếu cả đời
Cũng bởi quan tham bòn rút hết
Tại vì sâu mọt vét vơ vơi
Bội chi vô lý cân đong kém
Thất thoát bất minh quản lý tồi
Sản phẩm thù lao luôn rẻ mạt
Nên đành kham khổ sống tả tơi
23/6/2022
Tú Sụn