KHOE KHOANG

Ảnh: Sưu tầm


Thời nay lên quan chức
Đều thuộc loại làng nhàng
Chức to nhưng não nhỏ
Không ngần ngại khoe khoang

Tậu siêu xe biệt thự
Cốt để được tôn sùng
Làm quan phải giàu có
Phải hào kiệt anh hùng

Suốt nhiệm kỳ liếm láp
Miễn vơ vét được nhiều
Dẫu muôn dân xơ xác
Mặc đất nước tiêu điều

Ăn vụng không chùi mép
Vì bộ óc ngu đần
Khoe mẽ không hề sợ
Nghĩ mình trên cả dân

Tài mọn và não ngắn
Nên người đời khinh khi
Nhưng quan nào điếm xỉa
Cứ ưỡn ngực mà đi
29/8/2018
Tú Sụn