THẢM PHÁN KÉ*

Ảnh: Sưu tầm


Ông là tiến sỹ luật
Quốc hội bầu và giao
Cho ông làm chánh án
Toà nhân dân tối cao

Ông ngồi ghế thẩm phán
Giám đốc thẩm vừa rồi
Là ông đã ngồi ké
Vì dốt luật đấy thôi

Người được làm thẩm phán
Có phẩm chất tuyệt vời
Chủ tịch nước bổ nhiệm
Mới được làm ông ơi

Vừa rồi ông sử dụng
Chức thẩm phán tự phong
Là trái với pháp luật
Không một ai đồng lòng

Ôi thật là đáng tiếc
Chánh án toà tối cao
Mà chưa hiểu về luật
Biết bây giờ tính sao?
20/5/2020
Tú Sụn
* Qua nghiên cứu tài liệu nhận thấy rằng ông Nguyễn Hoà Bình, chánh án toà án nhân dân tối cao, chưa được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ nhiệm làm thẩm phán, phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vừa qua ông Nguyễn Hoà Bình ngồi ghế thẩm phán là ngồi ké thôi!