NGỠ NGÀNG

Ảnh: Sưu tầm


Ngày mai, bốn lăm năm
Giặc ngoại xâm tan tác
Cũng là bốn lăm năm
Giặc nội xâm sát phạt
31/12/2019
Tú Sụn