PHI LÍ

Ảnh: Sưu tầm


PHI LÍ
Ngứa mồm ngứa mắt cãi bù lu
Ấy thế rùm beng quyết xử tù
Truy tố điều tra sao thật độn
Tạm giam gia hạn rõ là ngu
Tội danh đơn giản thành to tát
Công trạng cao siêu hoá mịt mù
Phi lí vô cùng gây bức xúc
Quan toà ngồi xổm luật lờn ru?
22/9/2023
Tú Sụn