THAM NHŨNG “TRUYỀN THỐNG”

Ảnh: Sưu tầm


THAM NHŨNG “TRUYỀN THỐNG”*
Tham nhũng là xấu xa
Mà sao thành truyền thống
Không lẽ chính phủ ta
Tất thảy trở thành phỗng

Tham nhũng từ trung ương
Cả hành pháp…tư pháp
Đến tận cùng địa phương
Đâu đâu cũng phức tạp

Hầu hết các bộ ngành
Cả thanh tra chính phủ
Tham nhũng quá lộng hành
Nói chung là một lũ

Tham nhũng từ đời ông
Sang đời cháu đời chắt
Được nối dõi nối dòng
Thành “truyền thống” bền chặt

Ăn không từ thứ gì
Cả hạng quần thủng đáy
Dẫu biết bị khinh khi
Cũng không cần phẩm giá

Tham nhũng thành truyền thống
Đất nước ngập nợ công
Dân đen sống tuyệt vọng
Còn lâu mới hoá rồng
9/11/2021
Tú Sụn
* Báo Thanh niên đăng ngày 24/10/2021: tham nhũng “truyền thống”