KHÔNG LÀM MÀ VẪN CÓ ĂN*

Ảnh: Sưu tầm


Vi phạm pháp luật bị giam
Ngồi chơi chăn kiến không làm mà ăn
Lương giữ nguyên còn được tăng
Xã hội nào tốt đẹp bằng ở ta
Đề nghị:
Truy lĩnh lương lúc được tha
Bây giờ nên cắt vì là phạm nhân
Dù cho chưa xử chưa phân
Nhưng không lao động, cơm phần tù thôi
Thế là đã tốt lắm rồi
Đừng có vô lối, trò đời bất công
2/4/2020
Tú Sụn
* Bộ Nội vụ đề xuất 7 đối tượng được tăng lương lên mức 1.600.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2020. Trong đó, có đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam. (Cũng được lãnh lương và cũng được tăng lương).