CÁI MỎ TIỀN

Ảnh: Sưu tầm


CÁI MỎ TIỀN
Sự nghiệp trồng người cái mỏ tiền
Tha hồ khai thác vẫn bình yên
Công nhân phía dưới toàn bằng cấp
Lãnh đạo bề trên ắt chức quyền
Liếm láp kếch sù vui bất tận
Chia bôi hậu hĩ sướng vô biên
Chỉ lo tham nhũng là hơn hết
Giáo dục suy tàn đến đảo điên
28/9/2022
Tú Sụn