CŨNG VÌ QUÁ CHÉN

Ảnh: Sưu tầm


Chấn động tin thầy ở Bắc Giang**
Lâng lâng quá chén lại làm càn
Tôn sư mô phạm mà hư hỏng
Đệ tử ngoan hiền đã oán than
Cũng bởi sa đà mê độc tửu
Sinh ra tật xấu thói dâm hoang
Là thầy chủ nhiệm không giương mẫu
Đạo đức suy đồi nhốt chẳng oan
4/3/2019
Tú Sụn
**Thầy giáo Dương Trọng Minh, sinh năm 1981, ở Việt Yên – Bắc Giang d.â.m ô 13 học sinh lớp 5 tại Trường tiểu học Tiên Sơn.