ÔNG THỨ TRƯỞNG KÉM CỎI**

Ảnh: Sưu tầm


Thì ra là Nguyễn Thanh Sơn
Mang hàm thứ trưởng chả hơn thằng bờm
Lập trường lập luận lôm côm
To đầu mà vẫn dại mồm tiếc thay
Không phân biệt đúng hay sai
Nói năng như cuội, mà dai như thừng
Nghe qua đã thấy không ưng
Khinh thường trình độ, chẳng đừng nói ra
Loại này là loại ba hoa
Cấp cao kém cỏi huống là người dân
Cái mồm nó hại cái thân
Nói ra đã thấy bất nhân rõ ràng
Đánh tráo khái niệm, nói càn
Nhập nhằng tín ngưỡng, nói ngang lừa người
Nhân gian đàm tiếu chê cười
Ngợm mà tự đắt là người! Ô hay
28/3/2019
Tú Sụn
** Ông thứ trưởng BNG lên tiếng bảo vệ việc làm sai trái, mê tín dị đoan, tống tiền người dân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín đạo Phật của bà Phạm Thị Yến và Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh.