VỊNH TIẾN SỸ GIẤY

Ảnh: Sưu tầm


VỊNH TIẾN SỸ GIẤY
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng,
Nét son điểm rõ mặt văn khôi.
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?
Cái giá khoa danh thế mới hời!
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật hoá đồ chơi!

(Hoạ bài TIẾN SỸ GIẤY của Nguyễn Khuyến)
VỊNH TIẾN SỸ GIẤY
Không cần mũ mão, chẳng cần đai
Vẫn đỗ ông nghè, chẳng giống ai
Lý thuyết hao hao như ống nứa
Thực hành na ná giống cây khôi
Đề tài sao chép…là đầy đủ
Luận án thông qua…cũng rất hời
Kiến thức đi mua nên rỗng ruột
Một bầy tiến sỹ để mà chơi
11/7/2021
Tú Sụn