SA HUỲNH DIÊM DÂN BẠC BẼO*

Ảnh: Sưu tầm


Một nghề quá bạc bẽo
Người diêm dân Sa Huỳnh
Đội nắng tìm hạt muối
Không nuôi nỗi được mình

Mỗi năm bảy tháng nắng
Phơi mình kiếm cái ăn
Nghề diêm dân khổ ải
Không nghề nào sánh bằng

Hạt muối quá rẻ mạt
Mỗi ký sáu trăm đồng
Không bằng công bưng gánh
Nhưng có còn hơn không

Loài người không có muối
Chắc không sống được lâu
Cớ sao bạc bẽo vậy
Có cảm thông nỗi sầu

Thấy quá là tội nghiệp
Diêm dân lắm gian lao
Nếu một ngàn một ký
Thì đỡ khổ biết bao
15/4/2020
Tú Sụn
* Giá muối rớt thê thảm, thậm chí bán 50kg muối chỉ đủ tiền mua 2kg gạo khiến diêm dân Sa Huỳnh lâm cảnh lao đao.