MẢI MIẾT CHIỀU THU

Ảnh: Sưu tầm


Nắng hạ phai dần trong gió thu
Triền non mỏng mảnh dãi sương mù
Vòm trời cao vút trông như ngọc
Đồng xanh gờn gợn tựa như ru
Bến sông lác đác cờ lau trắng
Chim cút lơ mơ vụt bay vù
Giật mình sực tỉnh về hiện thực
Bỗng thấy chân trời tối âm u
8/12/2018
Tú Sụn